countryside1.jpgcountryside2.jpgcountryside3.jpgcountryside4.jpgcountryside5.JPG

Strona główna

Pomorskie Certyfiakty Jakości

Reforma edukacji, sytuacja ekonomiczna kraju i polskiej oświaty oraz przystąpienie do Unii Europejskiej sprzyja coraz szerszemu wprowadzaniu współczesnej filozofii jakości do polskich szkół. Pojęcie jakości edukacji użyte zostało po raz pierwszy w Międzynarodowym Raporcie OECD Schools and Quality (Szkoły i jakość) wydanym w Paryżu w 1989 r. Czytamy w nim m.in. "Zwrócenie uwagi na jakość edukacji szkolnej stanowi obecnie jeden z priorytetów w Krajach Wspólnoty Europejskiej. Bez wątpienia będzie tak również w następnych latach. Nie istnieją natychmiastowe środki na polepszenie jakości i nie jest to działanie jednorazowe. W wielu systemach edukacyjnych jest to raczej problem podjęcia trudu zmierzającego do poprawy niemal każdego aspektu edukacji.(...) Wiedząc o tym zdajemy sobie sprawę, że byłoby bezowocne proponowanie wszystkim krajom wspólnej, ścisłej, uniwersalnej definicji jakości." Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego województwa pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty, wprowadził w organizacji nadzoru pedagogicznego w Województwie Pomorskim możliwość uzyskania Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w zakresie dwunastu standardów jakości pracy szkó3 i placówek. Posiadanie certyfikatu będzie dowodem bardzo wysokiej oceny jakości pracy w zakresie określonego standardu. Certyfikaty Jakości mają promować najlepsze szkoły, oraz organy prowadzące dbające o jakość edukacyjną. Do ich zadań należy wprowadzanie procedur samooceny pracy szkoły, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki, ułatwianie decyzji kadrowych i organizacyjnych samorządów terytorialnych oraz pomaganie rodzicom w wyborze najlepszej szkoły dla swojego dziecka.

Liceum Ogólnokształcące w Ustce przystąpiło w roku szkolnym 2002/2003 do opracowania raportu o jakości pracy szkoły w zakresie poszczególnych standardów:
Standard III - Ocenianie wewnątrz szkolne pełni funkcje motywująco - wspierającą.
Standard V - Opieka i profilaktyka ucznia w jego rozwoju.
Standard VIII - Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.
Standard X - Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizacje zadań pedagogicznych
Standard XI - Szkoła dysponuje właściwą bazę i wyposażeniem.

Rada Pedagogiczna opracowuje raport, który opiniuje wizytator kuratorium. Szkoła musi potwierdził swoją wysoką jakość pracy wskazując dowody spełnienia wszystkich wskaźników w danym standardzie, np.
W Standardzie III wskaźnikami są:
a) wewnątrzszkolny system oceniania ( WSO ) jest znany i akceptowany przez całą społeczność szkolną,
b) nauczyciele oceniają wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami,
c) ocenianie wewnątrzszkolne umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Rada Pedagogiczna przekazuje go Kapitule ( 15 członków) - przewodniczącym jest Pomorski Kurator Oświaty.
3. Zespół ds. Jakości Pracy w Kuratorium Oświaty dokonuje analizy i weryfikacji oraz ocenia stopień realizacji standardu w grudniu 2003r.
4. Korzyści dla szkoły, w przypadku pozytywnej oceny Zespołu ds. Jakości i Kapitule: a) potwierdzą jakość pracy szkoły,
b) aktywizują nauczycieli,
c) dadzą satysfakcję,
d) pomogą rodzicom wybrać najlepszą szkołę dla swojego dziecka.

Symbole Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji:
a) godło
b) dyplom
c) gwiazda certyfikatu

Joomla templates by a4joomla