Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć konsultacyjnych prowadzonych w szkole.

Od 01 czerwca 2020r. Uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas I-III zgodnie z oświadczeniem rodziców złożonym w e-dzienniku oraz deklaracji zgłoszonej indywidualnie przez ucznia pełnoletniego w szkole.

Konsultacje  odbywać się będą w szkole od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:30 według ustalonego harmonogramu, opublikowanego na stronie www szkoły.

Biblioteka szkolna będzie czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.

W związku z tym, informujemy o konieczności  zapoznania się z poniższymi procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii podczas wejścia do szkoły:

Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz potrzebie wypełnienia i dostarczenia do szkoły w momencie wejścia  do niej  deklaracji rodzica/pełnoletniego ucznia zapoznania się z  powyższymi procedurami:

Deklaracja sanitarna

Uczniowie niepełnoletni zobowiązani są do przyniesienia ze sobą i złożenia w sekretariacie szkoły deklaracji wypełnionych przez rodziców/opiekunów.

Uczniowie pełnoletni będą mieli możliwość wypełnienia deklaracji  w szkole.